خرید موزاییک پلیمری، روش موزاییک پلیمری، اجرای موزاییک پلیمری